वृतचित्र यस कार्यक्रमको वेबसाइट तथा युट्यूब (Youtube) मा राखी अपलोड गरिएको सम्बन्धमा

Submitted on: Wed, 08/15/2018 - 12:37

LGCDP ले गरेका महत्वपूर्ण काम र त्यसका उपलब्धिहरूलाई समावेश गरी तयार गरिएका देहाय बमोजिममा वृतचित्रहरूलाई प्रशारणका लागि यस कार्यक्रमको वेबसाइट तथा युट्यूब (Youtube) मा राखी अपलोड गरिएको

Pages

Subscribe to Local Governance and Community Development Programme (LGCDP) - II RSS