वृतचित्र यस कार्यक्रमको वेबसाइट तथा युट्यूब (Youtube) मा राखी अपलोड गरिएको सम्बन्धमा

Submitted on: Wed, 08/15/2018 - 12:37

LGCDP ले गरेका महत्वपूर्ण काम र त्यसका उपलब्धिहरूलाई समावेश गरी तयार गरिएका देहाय बमोजिममा वृतचित्रहरूलाई प्रशारणका लागि यस कार्यक्रमको वेबसाइट तथा युट्यूब (Youtube) मा राखी अपलोड गरिएको

Orientation and Technical Training given to IT Officers at Provincial Level

Submitted on: Tue, 06/05/2018 - 12:58

The technical training and orientation to IT Officers (ITOs) recruited on 753 local units was planned to provide them orientation on their role, expectation from local governance, their scope of work, opportunities, challenges in local governance. In addition, the technical training was provided to ITOs on website usage and Geographic Information System (GIS)

Pages

Subscribe to Local Governance and Community Development Programme (LGCDP) - II RSS