You are here

सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा (दोश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा पत्र समेत)