भूकम्पबाट प्रभावित गाविसहरुको स्थानीय सेवा पुनः संचालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हुने बारे

Submitted on: Mon, 12/14/2015 - 16:05

आ.व २०७२/०७३ मा स्थानीयस्तरमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम संचालन एवं खर्च गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु

Submitted on: Wed, 11/25/2015 - 13:18

स्थानीय निकायले लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी बजेट परीक्षण (GESI Audit) सम्वन्धी कार्यक्रम सन्चालन एवं खर्च गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु - आ.व. २०७२/०७३

Submitted on: Thu, 11/19/2015 - 14:38

सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम तर्फको कार्यक्रम संचालन एवं खर्च गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु - आ.व. २०७२/०७३

Submitted on: Thu, 11/19/2015 - 14:36

Pages

Subscribe to Local Governance and Community Development Programme (LGCDP) - II RSS