You are here

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय/स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बीच सामाजिक परिचालन कार्यक्रमको राष्ट्रिय सेवा प्रदायकको रुपमा कार्य गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता