You are here

डुम जातिका नागरिकलाई अछुत भनि इनार वाट पानी लिन वन्चित गरिएको घटना छानविन तथा कारवाही सम्वन्धमा